งานกิจกรรมชุมนุม ได้เปิดระบบให้ครูที่ปรึกษาประเมินผลกิจกรรมนักเรียนในระบบแล้ว พร้อมพริ้นส่งด้วยนะคะ

 

         
รหัสนักเรียน : เช่น 25000
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123