งานกิจกรรมชุมนุม เปิดระบบให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมเข้าประเมินผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนได้ตั้งแต่วันนี้. ถึงวันจันทร์ที่ 12 ก.ย.เวลา 16.00น.

 

         
รหัสนักเรียน : เช่น 25000
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123