งานกิจกรรมชุมนุม เปิดระบบให้ครูที่ปรึกษาตัดสินผลกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน และส่งรูปเล่ม แบบเช็คเวลาเรียน ได้ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะอจกรรรมพัฒนาผู้เรียนคะ

 

         
รหัสนักเรียน : เช่น 25000
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123