งานกิจกรรมชุมนุม เปิดระบบให้นักเรียนเลือกในวันที่ 16 พ.ค เวลา 08.30 -18พ.ค.เวลา 12.00 น.

 

         
รหัสนักเรียน : เช่น 25000
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123