งานกิจกรรมชุมนุม เปิดระบบให้ครูที่ปรึกษาตัดสินผลกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน และส่งรูปเล่ม แบบเช็คเวลาเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 10-13 ก.ย.ที่ห้องกอจกรรรมพัฒนาผู้เรียนคะ

 

         
รหัสนักเรียน : เช่น 25000
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123